Jump to content
"Idzie nowe..." - o zmianach i nie tylko ×
Przeniesienie zakupów z IPS Marketplace / Moving bought items from IPS Marketplace ×

Guidelines

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin przedstawia warunki uczestnictwa w Forum forum.invisionize.pl Support IP.Board. Regulamin staje się wiążący z chwilą wysłania formularza rejestracyjnego lub w chwili zaakceptowania po wprowadzonych poprawkach.
2. Administracja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie w dowolnym momencie.
3. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Forum zgodnie z zasadami powszechnie uznanych norm moralnych, zasad netykiety i nie naruszając polskiego prawa. Administracja zapewnia, że będzie chroniła języka polskiego zgodnie z wymogami Ustawy o Języku Polskim.
4. Kwestie nie uregulowane niniejszym regulaminem nie podlegają dowolnej interpretacji i będą rozpatrywane indywidualnie przez administrację Forum.

5. Użytkownikiem Forum może być wyłącznie osoba pełnoletnia.

II. PUBLIKOWANIE TREŚCI
1. Zabrania się zamieszczania na Forum i rozpowszechniania materiałów zawierających treści ogólnie przyjęte jako niewłaściwe, m.in. treści obraźliwych, pornograficznych, nienawistnych, zawierających groźby, nawołujące do ksenofobii, rasizmu, antysemityzmu, konfliktów między narodami a w szczególności niezgodnych z polskim prawem.-- Zakazuje się rozpowszechniania piractwa w każdej formie, dotyczy to:wskazywania źródeł w celu pozyskania nielegalnego oprogramowania ; przekazywanie nielegalnie pozyskanego oprogramowania ; podawania seriali, cracków etc. ; udzielania informacji pozwalających korzystać w sposób nielegalny z oprogramowania ; zakazuje się zadawania pytań o sposób pozyskania rzeczy, o których powyżej ; zakazuje się przywłaszczania/łamania praw autorskich.
2. Użytkownik jest zobowiązany do ważenia swoich wypowiedzi, tak by nie obrażały uczuć oraz przekonań innych.
3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że osoby funkcyjne Forum mają prawo do usuwania, zmiany lub zamykania każdego wątku w każdej chwili, jeśli zajdzie taka potrzeba.
4. Użytkownik, który swoimi wypowiedziami będzie zaniżał poziom dyskusji Forum lub spójność wątków, w szczególności poprzez: - pisanie postów odbiegających znacząco od tematu głównego - niestosowanie się do zasad ortografii - wulgarne wypowiedzi (omijanie Cenzora Forum) - wypowiedzi tzw. zaczepne pod adresem innych Użytkowników - wypowiedzi, które w swej treści mogą burzyć porządek i relacje między Użytkownikami Forum - pisanie językiem niezrozumiałym lub budzącym wątpliwości, co do intencji - wypowiedzi zaburzające poprawną komunikację między Użytkownikami Forum, - odsyłanie Użytkowników do innych serwisów w celu uzyskania odpowiedzi, może zostać upomniany prywatnie, publicznie, może otrzymać negatywną reputację, może otrzymać oficjalne ostrzeżenie, może zostać zablokowany na czas określony lub nieokreślony, a w ostateczności nawet usunięty z listy użytkowników Forum.
5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zaniżanie poziomu dyskusji Forum poprzez pisanie postów odbiegających znacząco od tematu głównego, wypowiedzi, które w swej treści mogą burzyć porządek i relacje między Użytkownikami Forum, oznaczają również publiczne upominanie innych, regularnych Użytkowników o zasadach ortografii, gramatyki, interpunkcji czy spójności wypowiedzi i tym podobnych. Prosimy o niestosowanie publicznego upominania Użytkowników o zasadach pisowni, spójności wypowiedzi i tym podobnych bez zgody osób funkcyjnych na Forum. Prosimy i zachęcamy by wszelkie uwagi odbiegające od założonego tematu kierować poprzez wysyłanie prywatnych wiadomości (PM) do danej osoby, z wskazaniem błędów i poprawnej wersji.
6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zaniżanie poziomu dyskusji Forum poprzez odsyłanie Użytkowników do innych serwisów w celu uzyskania odpowiedzi rozumiane jest także przez odsyłanie Użytkowników do wyszukiwarek, podawanie linków do wyszukiwarek jako jedynej "odpowiedzi" na postawione pytanie (bez względu na to czy link kieruje do strony głównej wyszukiwarki czy do wyników wyszukiwania), chyba, że wynik wyszukiwania lub adres wyszukiwarki podany jest jedynie jako uzupełnienie wyczerpującej wypowiedzi - odpowiedzi na postawione pytanie, którym Użytkownik się posiłkuje lub wskazuje na możliwość uzyskania dalszych odpowiedzi.
7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że podpis redagowany w profilu Użytkownika jest to blok tekstu, który może być dodawany do postów. Dozwolona ilość linków reklamowych (nonprofit) klikanych wynosi 1 szt.Można stosować więcej linków, ale jedynie w domenie invisionize.pl. Dozwolona ilość linii to 5, linia pusta także jest linią.Można umieszczać grafikę - w rozsądnych wymiarach - kwestie sporne rozstrzyga Administracja i decyzja jest nieodwołalna.
8. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż posty/wiadomości napisane na Forum stanowią wyłączną własność autora, w myśl prawa autorskiego, ale w przypadku usunięcia Użytkownika z listy użytkowników Forum, Użytkownik zgadza się na to by posty/wiadomości pozostały na Forum nie zaburzając sensu dyskusji, której te posty/wiadomości są częścią.
9. Użytkownik zobowiązuje się do nie umieszczania treści serwisów stanowiących konkurencję, obejmujących treści identyczne lub podobne dla właściwego serwisu. Treści takie zostaną usunięte, a użytkownik może zostać ostrzeżony.
10. Użytkownik zobowiązuje się do uzyskiwania pomocy w ramach ogólnego tematu związanego z IP.Board tylko na forum w tematach. Zabrania się korzystania w tym celu z prywatnych wiadomości, statusów, shoutboxa, a także każdego innego miejsca.

 

III.  PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW FORUM

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Forum jest InterMedia - Dawid Pieron, ul. Młody Orzeł 1/17, 28-440 Działoszyce, zwany dalej "Administratorem". Dane kontaktowe: [email protected]., tel. 505-104-397

2. Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w następujących celach:

a.       W celu  niezbędnym do korzystania z Forum przez Użytkowników. Podstawą do przetwarzania danych osobowych w tym celu jest realizacja uprawnień Użytkownika z tytułu przystąpienia do forum (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”)),

b.      W celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a w szczególności w celach: archiwalnym, tworzenia kopii zapasowych, niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa danych zgromadzonych na Forum, w celach niezbędnych do dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi.

c.  Przesyłania przez Administratora informacji handlowej Użytkownikowi, na wskazany przez niego adres email podstawą do takiego przetwarzania jest zgoda użytkownika (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit a RODO)

3. Administrator będzie przetwarzał dane Użytkowników przez okres:

a)      Posiadania konta na Forum przez Użytkownika. Dane Użytkownika, którego konto zostało usunięte mogą być przetwarzane przez Administratora na kopii zapasowej do momentu aktualizacji tej kopii.

b)      W przypadku przetwarzania danych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, do czasu ich realizacji lub wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu na takie przetwarzanie.

c)      W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, dane użytkowników mogą być przetwarzane w tym celu do momentu wycofania takiej zgody. 

4. Dane Użytkowników mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

a)       podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora (np. podmiotom świadczącym usługi hostingowe tj. firmie: dhosting.pl Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa) tylko na podstawie umowy z Administratorem – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

b)      podmiotom upoważnionym do tego na mocy przepisów prawa tj. organom władzy publicznej w celu i w związku z prowadzonymi przez te organy postepowaniami (np. policja, prokuratura, organy wymiaru sprawiedliwości), ewentualnie w celu obrony przed roszczeniami lub w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Administratora

 

5. Administrator informuje, że wszystkim Użytkownikom Forum przysługują następujące prawa wynikające z RODO:

a.       Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym do uzyskania kopii tych danych,

b.      Prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych, gdy dane te są nieprawidłowe, lub niekompletne,

c.       Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. "prawo do bycia zapomnianym"), przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie w przypadku gdy:
- dane te nie są już niezbędne do celów dla których zostały zebrane,
- Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych,
- Użytkownik cofnął zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, a nie ma innej podstawy przetwarzania jego danych,
-  dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

d.      Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika  w przypadku gdy:
- Użytkownik kwestionuje prawidłowość tych danych,
- przetwarzanie danych  jest niezgodne z prawem a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych żądając w zamian ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już tych danych do swoich celów lecz osoba, której dane dotyczą potrzebuje ich w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń
- Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych - do czasu ustalenia czy prawnie uzasadniony interes Administratora jest nadrzędny wobec podstawy sprzeciwu.

e.       Prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, tj. Użytkownik ma prawo żądania przesłania  jego danych osobowych innemu administratorowi gdy jest to technicznie możliwe.

f.       Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika, w przypadku gdy podstawą prawa  przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

g.      Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

h.      Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego do przestrzegania ochrony danych osobowych w Polsce (aktualnie jest nim Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych)– o ile Użytkownik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO.

6. Podanie danych do celów założenia Konta przez Użytkownika oraz korzystania z tego konta ma charakter dobrowolny, jakkolwiek konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości założenia Konta na Forum.

 


Uwagi końcowe:
1. Wymagając szacunku na forum, okaż szacunek innym jego użytkownikom.
2. Staraj się nie pisać pod wpływem emocji, szczególnie tych negatywnych.
3. Zanim zatwierdzisz swój post, przeczytaj go jeszcze raz, sprawdź błędy i zastanów się, czy twoja wypowiedz zawiera przekaz, który wyraża twoje poglądy i z którym chcesz być identyfikowany przez czytelników.
4. Pamiętaj, że wbrew powszechnej opinii nie jesteś anonimową postacią w internecie!
5. Administracja nie odpowiada za wypowiedzi użytkowników forum.
6. Konta nie są kasowane na żądanie. Wliczając w to treści dodane z danego konta użytkownika.

Opublikowano: 26 XII 2007r.
Ostatnia aktualizacja: 20 V 2018r.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.