Jump to content

daniofordon

Member
 • Posts

  17
 • Joined

 • Last visited

About daniofordon

 • Birthday 03/29/1996

Informacje o forum

 • Wersja
  IPS 4.5.x

Informacje o profilu

 • Miejscowość
  Bydgoszcz

Recent Profile Visitors

187 profile views

daniofordon's Achievements

Apprentice

Apprentice (3/14)

 • First Post
 • Collaborator
 • Conversation Starter
 • Reacting Well
 • Week One Done

Recent Badges

0

Reputation

 1. już zrobiłem to.. mam takie pytanko jeszcze można wyświetlać artykuły na stronie głównej bez kategorii? żeby nie pokazywało kategori tylko od razu news na głównej
 2. nawet zmiana themes na inny nic nie daje...
 3. cofnąłem ale to nic nie dało. wysłałem też nową wersje tego theme ale nadal to samo jest. o co może chodzić?
 4. chce odwrócić to co zrobiłem w tym temacie chciałbym jednak z powrotem wrócić żeby newsy pokazywały się streszczone dopóki nie wejdzie się w niego i pokaże on wtedy pełnego newsa. tylko teraz w entry nie mam tego co kazałeś mi zmienić. mam tylko takie coś {{if $club = $entry->container()->club()}} {{if settings.clubs and settings.clubs_header == 'full'}} {template="header" app="core" group="clubs" params="$club, $entry->container()"} {{endif}} <div id='elClubContainer'> {{endif}} <header> {template="blogHeader" group="view" app="blog" params="$entry->container(), (!$club OR !\IPS\Settings::i()->clubs OR \IPS\Settings::i()->clubs_header != 'full') ? ( $entry->cover_photo ? false : true ) : FALSE"} </header> {template="contentItemMessages" group="global" app="core" params="$entry->getMessages(), $entry"} <article class='ipsBox ipsResponsive_pull ipsSpacer_top ipsType_break'> {{if $entry->cover_photo}}<div class='cBlogEntry_withPhoto' style='background-image: url("{file="$entry->cover_photo" extension="blog_Entries"}")'></div>{{endif}} <header class='ipsPadding cBlogEntry_header'> <div> <div class='ipsFlex ipsFlex-ai:center ipsFlex-fw:wrap ipsGap:4'> <div class='ipsFlex-flex:11'> <h1 class='ipsType_pageTitle ipsType_largeTitle ipsContained_container'> {{if $entry->isFutureDate() || $entry->mapped('pinned') || $entry->mapped('featured') || $entry->hidden() === -1 || $entry->hidden() === 1 || $entry->hidden() === -2 || $entry->status === 'draft'}} {{if $entry->isFutureDate() and $entry->status !== 'draft'}} <span><span class="ipsBadge ipsBadge_icon ipsBadge_warning" data-ipsTooltip title='{$entry->futureDateBlurb()}'><i class='fa fa-clock-o'></i></span></span> {{elseif $entry->hidden() === -1}} <span><span class="ipsBadge ipsBadge_icon ipsBadge_warning" data-ipsTooltip title='{$entry->hiddenBlurb()}'><i class='fa fa-eye-slash'></i></span></span> {{elseif $entry->hidden() === -2}} <span><span class="ipsBadge ipsBadge_icon ipsBadge_warning" data-ipsTooltip title='{$entry->deletedBlurb()}'><i class='fa fa-trash'></i></span></span> {{elseif $entry->hidden() === 1}} <span><span class="ipsBadge ipsBadge_icon ipsBadge_warning" data-ipsTooltip title='{lang="pending_approval"}'><i class='fa fa-warning'></i></span></span> {{endif}} {{if $entry->status === 'draft'}} <span><span class="ipsBadge ipsBadge_icon ipsBadge_warning" data-ipsTooltip title='{lang="unpublished"}'><i class='fa fa-pencil-square-o'></i></span></span> {{endif}} {{if $entry->mapped('pinned')}} <span><span class="ipsBadge ipsBadge_icon ipsBadge_positive" data-ipsTooltip title='{lang="pinned"}'><i class='fa fa-thumb-tack'></i></span></span> {{endif}} {{if $entry->mapped('featured')}} <span><span class="ipsBadge ipsBadge_icon ipsBadge_positive" data-ipsTooltip title='{lang="featured"}'><i class='fa fa-star'></i></span></span> {{endif}} {{endif}} {{if $entry->prefix() OR ( $entry->canEdit() AND $entry::canTag() AND $entry::canPrefix() )}} <span {{if !$entry->prefix()}}class='ipsHide'{{endif}} {{if ( $entry->canEdit() AND $entry::canTag() AND $entry::canPrefix() )}}data-editablePrefix{{endif}}> {template="prefix" group="global" app="core" params="$entry->prefix( TRUE ), $entry->prefix()"} </span> {{endif}} {{if $entry->canEdit()}} <span class='ipsType_break ipsContained' data-controller="core.front.core.moderation"> {{if $entry->locked()}}<i class='fa fa-lock'></i> {{endif}}<span data-role="editableTitle" title='{lang="click_hold_edit"}'> {$entry->name} </span> </span> {{else}} <span class='ipsType_break ipsContained'>{{if $entry->locked()}}<i class='fa fa-lock'></i> {{endif}} {$entry->name} </span> {{endif}} </h1> {{if \count( $entry->tags() ) OR ( $entry->canEdit() AND $entry::canTag() )}} {template="tags" group="global" app="core" params="$entry->tags(), FALSE, FALSE, ( $entry->canEdit() AND $entry::canTag() ) ? $entry->url() : NULL"} {{endif}} </div> {{if \IPS\Settings::i()->blog_enable_rating}} <div class='ipsFlex-flex:00'>{$entry->rating()|raw}</div> {{endif}} </div> </div> <hr class='ipsHr'> <div class='ipsPageHeader__meta ipsFlex ipsFlex-jc:between ipsFlex-ai:center ipsFlex-fw:wrap ipsGap:3'> <div class='ipsPhotoPanel ipsPhotoPanel_tiny ipsFlex-flex:11'> {template="userPhoto" app="core" params="$entry->author(), 'tiny'" group="global"} <div> <p class='ipsType_reset ipsType_blendLinks'> {{if $entry->category_id}} {{if $entry->date > time()}} {lang="entry_future_posted_with_cat" htmlsprintf="$entry->author()->link(),$entry->category()->url()"} {{else}} {lang="entry_posted_with_cat" htmlsprintf="$entry->author()->link(),$entry->category()->link()"} {{endif}} {{else}} {{if $entry->date > time()}} {lang="entry_future_posted" htmlsprintf="$entry->author()->link()"} {{else}} {lang="entry_posted" htmlsprintf="$entry->author()->link()"} {{endif}} {{endif}} &middot; {datetime="$entry->date"} </p> <p class='ipsType_light ipsType_reset'>{lang="num_views_with_number" pluralize="$entry->views"}</p> </div> </div> <div class='ipsFlex-flex:01 ipsResponsive_hidePhone'> <div class='ipsFlex ipsFlex-ai:center ipsFlex-jc:center ipsGap:3 ipsGap_row:0'> {{if \count( $entry->shareLinks() )}} {template="shareButton" app="core" group="sharelinks" params="$entry"} {{endif}} {template="promote" app="core" group="global" params="$entry"} {template="follow" app="core" group="global" params="'blog', 'entry', $entry->id, $entry->followersCount()"} </div> </div> </div> </header> <section class='ipsPadding ipsType_normal'> {{if $poll = $entry->getPoll()}} <div class='ipsBox ipsBox--child'> {$poll|raw} </div> {{endif}} <div class='ipsType_richText ipsType_break ipsContained'> <div data-controller='core.front.core.lightboxedImages'>{$entry->content()|raw}</div> </div> {{if $entry->_album}} <div class='ipsAreaBackground_light ipsPad_half ipsMargin_top'> <h3 class='ipsType_normal ipsType_reset ipsSpacer_bottom ipsSpacer_half'>{lang="entry_images"}</h3> {$entry->_album|raw} </div> {{endif}} {{if $entry->editLine()}} {$entry->editLine()|raw} {{endif}} </section> {{if ( $entry->isFutureDate() and $entry::canFuturePublish( NULL, $entry->container() ) ) or ( $entry->status === 'draft' or $entry->canEdit() or $entry->canPin() or $entry->canUnpin() or $entry->canFeature() or $entry->canUnfeature() or $entry->canHide() or $entry->canUnhide() or $entry->canMove() or $entry->canLock() or $entry->canUnlock() or $entry->canDelete() ) or ( $entry->hidden() == -2 AND \IPS\Member::loggedIn()->modPermission('can_manage_deleted_content') ) || ( \IPS\IPS::classUsesTrait( $entry, 'IPS\Content\Reactable' ) AND settings.reputation_enabled )}} <div class='ipsItemControls'> {{if \IPS\IPS::classUsesTrait( $entry, 'IPS\Content\Reactable' ) AND settings.reputation_enabled}} {template="reputation" app="core" group="global" params="$entry"} {{endif}} {{if ( $entry->isFutureDate() and $entry::canFuturePublish( NULL, $entry->container() ) ) or ( $entry->status === 'draft' or $entry->canEdit() or $entry->canPin() or $entry->canUnpin() or $entry->canFeature() or $entry->canUnfeature() or $entry->canHide() or $entry->canUnhide() or $entry->canMove() or $entry->canLock() or $entry->canUnlock() or $entry->canDelete() ) or ( $entry->hidden() == -2 AND \IPS\Member::loggedIn()->modPermission('can_manage_deleted_content') ) || ( ! $entry->container()->social_group and \IPS\Member::loggedIn()->group['g_can_report'] )}} <ul class='ipsComment_controls ipsClearfix ipsItemControls_left'> {{if ( $entry->isFutureDate() and $entry::canFuturePublish( NULL, $entry->container() ) ) or ( $entry->status === 'draft' or $entry->canEdit() or $entry->canPin() or $entry->canUnpin() or $entry->canFeature() or $entry->canUnfeature() or $entry->canHide() or $entry->canUnhide() or $entry->canMove() or $entry->canLock() or $entry->canUnlock() or $entry->canDelete() ) or ( $entry->hidden() == -2 AND \IPS\Member::loggedIn()->modPermission('can_manage_deleted_content') )}} <li> <a href='#elentryActions_menu' id='elentryActions' class='ipsButton ipsButton_light ipsButton_verySmall ipsButton_fullWidth' data-ipsMenu>{lang="entry_actions"} <i class='fa fa-caret-down'></i></a> <ul id='elentryActions_menu' class='ipsMenu ipsMenu_auto ipsHide'> {{if ! $entry->container()->social_group and $entry->canReportOrRevoke() === TRUE }} <li class='ipsMenu_item'> <a href='{$entry->url('report')}' data-ipsDialog data-ipsDialog-size='medium' data-ipsDialog-title="{lang="report_entry"}" data-ipsDialog-remoteSubmit data-ipsDialog-flashMessage="{lang="report_submit_success"}" title="{lang="report_entry"}">{lang="report_entry"}</a> </li> <li class='ipsMenu_sep'><hr></li> {{endif}} {{if \IPS\Member::loggedIn()->modPermission('can_manage_deleted_content') AND $entry->hidden() == -2}} <li class='ipsMenu_item'><a href='{$entry->url()->csrf()->setQueryString( array( 'do' => 'moderate', 'action' => 'restore' ) )}' data-confirm data-confirmSubMessage='{lang="restore_as_visible_desc"}'>{lang="restore_as_visible"}</a></li> <li class='ipsMenu_item'><a href='{$entry->url()->csrf()->setQueryString( array( 'do' => 'moderate', 'action' => 'restoreAsHidden' ) )}' data-confirm data-confirmSubMessage='{lang="restore_as_hidden_desc"}'>{lang="restore_as_hidden"}</a></li> <li class='ipsMenu_item'><a href='{$entry->url()->csrf()->setQueryString( array( 'do' => 'moderate', 'action' => 'delete', 'immediate' => 1 ) )}' data-confirm data-confirmSubMessage='{lang="delete_immediately_desc"}'>{lang="delete_immediately"}</a></li> {{else}} {{if $entry->status === 'draft' or ( $entry->isFutureDate() and $entry::canFuturePublish( NULL, $entry->container() ) )}} <li class='ipsMenu_item'><a href='{$entry->url('moderate')->csrf()->setQueryString( array( 'action' => 'publish' ) )}' data-confirm title='{lang="publish_now"}'>{lang="publish"}</a></li> {{endif}} {{if $entry->canEdit()}} <li class='ipsMenu_item'><a href='{$entry->url()->setQueryString( array( 'do' => 'edit' ) )}' title='{lang="edit_title_blog"}'>{lang="edit"}</a></li> {{endif}} {{if $entry->canFeature()}} <li class='ipsMenu_item'><a href='{$entry->url()->csrf()->setQueryString( array( 'do' => 'moderate', 'action' => 'feature' ) )}' title='{lang="feature_title_blog"}'>{lang="feature"}</a></li> {{endif}} {{if $entry->canUnfeature()}} <li class='ipsMenu_item'><a href='{$entry->url()->csrf()->setQueryString( array( 'do' => 'moderate', 'action' => 'unfeature' ) )}' title='{lang="unfeature_title_blog"}'>{lang="unfeature"}</a></li> {{endif}} {{if $entry->canPin()}} <li class='ipsMenu_item'><a href='{$entry->url()->csrf()->setQueryString( array( 'do' => 'moderate', 'action' => 'pin' ) )}' title='{lang="pin_title_blog"}'>{lang="pin"}</a></li> {{endif}} {{if $entry->canUnpin()}} <li class='ipsMenu_item'><a href='{$entry->url()->csrf()->setQueryString( array( 'do' => 'moderate', 'action' => 'unpin' ) )}' title='{lang="unpin_title_blog"}'>{lang="unpin"}</a></li> {{endif}} {{if $entry->canHide()}} <li class='ipsMenu_item'><a href='{$entry->url()->csrf()->setQueryString( array( 'do' => 'moderate', 'action' => 'hide' ) )}' title='{lang="hide_title_blog"}' data-ipsDialog data-ipsDialog-title="{lang="hide"}">{lang="hide"}</a></li> {{endif}} {{if $entry->canUnhide()}} <li class='ipsMenu_item'><a href='{$entry->url()->csrf()->setQueryString( array( 'do' => 'moderate', 'action' => 'unhide' ) )}' title='{{if $entry->hidden() === 1}}{lang="approve_title_blog"}{{else}}{lang="unhide_title_blog"}{{endif}}'>{{if $entry->hidden() === 1}}{lang="approve"}{{else}}{lang="unhide"}{{endif}}</a></li> {{endif}} {{if $entry->canLock()}} <li class='ipsMenu_item'><a href='{$entry->url()->csrf()->setQueryString( array( 'do' => 'moderate', 'action' => 'lock' ) )}' title='{lang="blog_lock_title"}'>{lang="lock"}</a></li> {{endif}} {{if $entry->canUnlock()}} <li class='ipsMenu_item'><a href='{$entry->url()->csrf()->setQueryString( array( 'do' => 'moderate', 'action' => 'unlock' ) )}' title='{lang="blog_unlock_title"}'>{lang="unlock"}</a></li> {{endif}} {{if $entry->canMove()}} <li class='ipsMenu_item'><a href='{$entry->url()->csrf()->setQueryString( array( 'do' => 'move' ) )}' data-ipsDialog data-ipsDialog-size='narrow' data-ipsDialog-title="{lang="move"}" title='{lang="blog_move_title"}'>{lang="move"}</a></li> {{endif}} {{if $entry->canDelete()}} <li class='ipsMenu_item'><a href='{$entry->url()->csrf()->setQueryString( array( 'do' => 'moderate', 'action' => 'delete' ) )}' data-confirm title='{lang="blog_delete_title"}'>{lang="delete"}</a></li> {{endif}} {{if $entry->canOnMessage( 'add' )}} <li class='ipsMenu_item'><a href='{$entry->url()->csrf()->setQueryString( array( 'do' => 'messageForm' ) )}' data-ipsDialog data-ipsDialod-title='{lang="add_message"}'>{lang="add_message"}</a></li> {{endif}} {{if \IPS\Member::loggedIn()->modPermission('can_view_moderation_log')}} <li class='ipsMenu_sep'><hr></li> <li class="ipsMenu_item"><a href='{$entry->url()->csrf()->setQueryString( array( 'do' => 'modLog' ) )}' data-ipsDialog data-ipsDialog-title='{lang="moderation_history"}'>{lang="moderation_history"}</a></li> {{endif}} {{endif}} </ul> </li> {{elseif ( ! $entry->container()->social_group and $entry->canReportOrRevoke() === TRUE )}} <li> <a href='{$entry->url('report')}' class='ipsButton ipsButton_link ipsButton_verySmall ipsButton_fullWidth' data-ipsDialog data-ipsDialog-size='medium' data-ipsDialog-title="{lang="report_entry"}" data-ipsDialog-remoteSubmit data-ipsDialog-flashMessage="{lang="report_submit_success"}" title="{lang="report_entry"}">{lang="report_entry"}</a> </li> <li class='ipsMenu_sep'><hr></li> {{endif}} </ul> {{endif}} </div> {{endif}} </article> <div class='ipsBox ipsPadding ipsResponsive_pull ipsResponsive_showPhone ipsMargin_vertical'> <div class='ipsGap:3'> {{if \count( $entry->shareLinks() )}} <div> {template="shareButton" app="core" group="sharelinks" params="$entry, 'verySmall', 'light'"} </div> {{endif}} <div> {template="follow" app="core" group="global" params="'blog', 'entry', $entry->id, $entry->followersCount()"} </div> <div> {template="promote" app="core" group="global" params="$entry"} </div> </div> </div> {{if $previous or $next}} <nav class="ipsPager ipsMargin_top:half"> <div class="ipsPager_prev"> {{if $previous}} <a href="{$previous->url()}" title="{lang="prev_entry"}"> <span class="ipsPager_type">{lang="prev_entry"}</span> <span class="ipsPager_title ipsTruncate ipsTruncate_line">{$previous->name}</span> </a> {{endif}} </div> {{if $next}} <div class="ipsPager_next"> <a href="{$next->url()}" title="{lang="next_entry"}"> <span class="ipsPager_type">{lang="next_entry"}</span> <span class="ipsPager_title ipsTruncate ipsTruncate_line">{$next->name}</span> </a> </div> {{endif}} </nav> {{endif}} <div class='ipsMargin_top:half'>{template="comments" app="blog" group="view" params="$entry"}</div> {{if $entry->container()->club()}} </div> {{endif}}
 5. z tego co patrzałem to jest blok który można przeciągać w edytorze
 6. jak już tu jestem to dodam jeszcze że włączyłem ocenianie newsów ale nie da się ocenić: kliknąć w gwiazdki
 7. Witam. takie pytanko. mam na stronie głównej newsy i co zrobić żeby news pokazywał się cały razem z grafiką w newsie? tak żeby nie trzeba było klikać w nazwę newsa? bo pokazuje sie ucięty tekst bez obrazków. Pozdrawiam Daniel
 8. Mam małe pytanko. jak zrobić żeby na stronie głównej pokazywało Newsy a nie kategorie newsów? zamiast tego chciał bym żeby pokazywało artykuły.
 9. działa dziękuje bardzo pozdrawiam
 10. ustawiam go jako domyślny dla użytkowników ale cały czas pisze że domyślny to invision. ten standardowy
 11. Witam mam parę problemów. mianowicie dodałem motyw włączyłem go dla wszystkich użytkowników lecz zmienia się tylko moje konto reszta kont ma standardowy motyw. jak to naprawić? drugi problem: jak ustawie motyw to zmienia on tylko motyw osobom zarejestrowanych. osoby nie zarejestrowane mają motyw standardowy. jak to zrobic zeby wszystkim zmieniało? Pozdrawiam i dziękuje za pomoc.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.